ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Харківським обласним управлінням юстиції
Свідоцтво 1136
Наказ № 02-09/55 від „26” січня 2007 р.
Начальник Харківського
обласного управління юстиції
Л.М. Маміна         
ЗАТВЕРДЖЕНО
На Конференції учасників Громадської організації
«Федерація велосипедистів Харківської області»
Протокол № 1
від „20” січня 2007 року
СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФЕДЕРАЦІЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Громадська організація "Федерація велосипедистів Харківської області" (надалі Федерація) є місцевою громадською організацією, що створена на засадах добровільності, самоврядування, законності, гласності, спільних інтересів і рівноправності її членів.
Метою Федерації є об’єднання любителів велосипеду та сприяння розвитку велосипедного спорту у Харківській області та у місті Харкові.
Федерація є неприбутковою організацією, що створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України „Про об’єднання громадян”, інших законів України цього Статуту.
Федерація співпрацює з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими та профспілковими організаціями, а також міжнародними урядовими та неурядовими організаціями в Україні і за кордоном, які сприяють виконанню мети і завдань Федерації.
Федерація визнає Статути, мету та завдання Федерації велосипедного спорту України (ФВУ), Національного Олімпійського комітету (НОК), Міжнародного союзу велосипедистів (UСІ), у своїй діяльності керується встановленими ними принципами і правилами.
Федерація має місцевий статус і діє в межах Харківської області та міста Харкова.
Місцезнаходження Федерації: Україна, м. Харків, вул. Батумська, 16.

2. НАЗВА ФЕДЕРАЦІЇ
Назва Федерації:
Повна назва українською мовою: Громадська організація "Федерація велосипедистів Харківської області".
Скорочена назва українською мовою: ГО ФВХ.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ
Метою створення та діяльності Федерації є сприяння розвитку велосипедного спорту, підвищення його ролі в укріпленні здоров’я, збільшенню кількості осіб, які займаються велосипедним спортом, особливо серед дітей та молоді, здійсненню програм фізкультурно-спортивного, освітнього, соціального та наукового характеру.
Організація не має на меті одержання прибутку.
Завданнями Федерації є:
сприяння розробці комплексної програми розвитку велосипедного спорту в регіоні, учбово-тренувальних програм, методичних посібників для усіх вікових груп;
сприяти пропаганді велосипеду як засобу пересування та відпочинку, об’єднанню усіх любителів велосипедного спорту;
сприяння широкому розповсюдженню інформації про велосипедний спорт
розвиток та укріплення матеріально-технічної бази Федерації;
здійснення практичної допомоги велосипедному спорту та усім любителям велосипеду, спортсменам, професійним та любительським клубам, тренерам, суддям, з метою сприяння підвищення спортивної майстерності
планування та сприяння підготовці для успішних виступів обласних команд на різних змаганнях з велосипедного спорту та інших пов’язаних з велосипедним спортом
сприяння соціальному захисту прав та інтересів спортсменів, суддів, ветеранів та інших фахівців з велосипедного спорту;
брати участь організації та проведенні різного роду заходів по підвищенню кваліфікації фахівців з велосипедного спорту;
сприяння та підтримка громадських ініціатив та різних програм з розвитку здорового образу життя;
сприяння створенню дитячих, юнацьких та студентських організацій з велосипедного спорту;
розробка та видання методичних, довідково-інформаційних та інших матеріалів в просвітницьких та інформаційних цілях згідно з метою Федерації
створення інформаційних баз даних
проведення конференцій, семінарів та круглих столів
участь у діяльності міжнародних організацій з велосипедного спорту
проводити власні соціологічні дослідження;
популяризувати ідеї, пов’язані з діяльністю Федерації через засоби масової інформації
представництво та захист законних інтересів членів Федерації та інших громадян в органах державної влади України;
створення цільових фондів підтримки різних альтернативних програм
проведення масових заходів, благодійних лотерей, концертів, створення клубів за інтересами з велосипедного спорту;
Для виконання статутних цілей та завдань Федерація у порядку, встановленому законодавством:
встановлює і розвиває ділові, гуманітарні зв’язки з представниками України і партнерами за кордоном для досягнення статутних цілей;
розповсюджує інформацію про діяльність Федерації і пропагандує свої ідеї, цілі, завдання, назву і символіку;
пропагандує велосипед як засiб пересування та вiдпочинку;
здійснює заходи по об’єднанню усiх любителiв велосипеду;
веде роботу по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;
бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організовує виставки, презентації та інші масові заходи;
здійснює або бере участь в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших освітніх заходів, що відповідають меті Федерації;
надає у порядку, визначеному законодавством та виконавчим комітетом Федерації, благодійну допомогу фізичним та юридичним особам;
для забезпечення своїх статутних завдань здійснює господарську діяльність шляхом утворення (заснування) підприємств та господарських товариств;
обмінюється досвідом діяльності подібних організацій в Україні та за кордоном;
погоджує та затверджує з відповідними державними органами положення про проведення змагань серед членів Федерації, здійснює контроль за дотриманням цих положень;
бере участь у плануванні, підготовці та проведенні районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів і змагань з відповідних видів велоспорту, та інших видів спорту пов’язанних с велосипедним спортом;
планує, розробляє, погоджує та затверджує календарні плани спортивних змагань Федерації, забезпечує їх підготовку та проведення;
погоджує та представляє спортсменів, тренерів та інших фахівців Федерації до нагород, заохочень, присвоєння спортивних та почесних звань відповідно класифікації;
співпрацює з органами державних установ, контролюючих дорожній рух, для створення умов по організації заходів по забезпеченню безпеки велосипедистів та інших учасників дорожнього руху у тренувальному процесі та під час проведення заходів та змагань;

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ
Федерація є самостійною юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки, у тому числі валютний у банках, круглу печатку зі своїм найменуванням, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються виконавчим комітетом Федерації та реєструються у встановленому законом порядку.
Федерація для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді.
Федерація взаємодіє з політичними партіями, профспілковими організаціями, громадськими об’єднаннями, релігійними організаціями, економічними й оздоровчими організаціями і фондами, в тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, що своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Федерації.
Федерація згідно мети діяльності може об’єднуватись з аналогічними організаціями, що діють в інших містах та областях України, а також за кордоном, і які мають аналогічні статутні цілі і завдання.
Федерація не має релігійних та політичних спрямувань.
Держава, а також члени Федерації не несуть відповідальності по зобов’язаннях Федерації, як і Федерація не несе відповідальності по зобов’язаннях держави та членів Федерації.
Федерація має право:
бути засновником або учасником спілок, асоціацій, фондів та інших добровільних об’єднань, що мають за мету сприяння виконанню статутних завдань Федерації;
засновувати засоби масової інформації, сприяти видавничій діяльності в установленому законом порядку;
засновувати інші підприємства, установи та організації;
бути учасником благодійних організацій і міжнародної діяльності;
встановлювати почесні відзнаки та інші винагороди для осіб, які мають заслуги у реалізації цілей діяльності Федерації.
Федерація самостійно визначає форми та системи організації оплати праці штатних працівників Федерації. На працівників Федерації поширюється законодавство України про працю, соціальне страхування і соціальне забезпечення.

ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ
Членство у Федерації може бути індивідуальним та колективним.
Індивідуальними членами Федерації можуть бути українські та іноземні громадяни, особи без громадянства, яки визнають принципи, мету, завдання та Статут Федерації, сприяють їх втіленню, сплачують членські внески.
Прийом індивідуальних членів до Федерації здійснюється за рішенням Виконавчого комітету Федерації на підставі поданої заяви та оплати членських внесків.
Членство у Федерації може бути припинено на підставі особистої заяви індивідуального члена, поданої до Виконавчого комітету.
Колективними членами Федерації можуть бути громадські організації, трудові колективи підприємств, установ і організацій, спортивні клуби, професійні та любительські команди з велосипедного спорту що визнають принципи, мету, завдання та Статут Федерації, сприяють їх втіленню, сплачують членські внески.
Прийом колективних членів до Федерації та вихід з неї здійснюється за рішенням Виконавчого комітету Федерації на підставі рішення керівного органу громадської організації, рішення колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви.
Член Федерації може бути виключений з членів, якщо він не виконує обов’язків члена, своїми діями або бездіяльністю шкодить репутації Федерації, її фінансовому стану. Рішення про виключення приймається Виконавчим комітетом Федерації простою більшістю голосів присутніх членів.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ
Члени Федерації мають право:
обирати та бути обраними до керівних органів Федерації, брати участь у їх діяльності;
брати участь у всіх заходах, що здійснюються Федерацією;
вносити пропозиції до всіх органів Федерації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
отримувати інформацію про діяльність Федерації;
вільно виходити з членів Федерації шляхом подання письмової заяви.
Індивідуальні та колективні члени Федерації мають право користуватись допомогою та пільгами, які може надавати Федерація, звертатися до Федерації для отримання матеріальної, фінансової та іншої допомоги для здійснення власних проектів, отримувати на пільгових умовах послуги, які здійснюються госпрозрахунковими організаціями та підприємствами Федерації, мати інші права, надані членам громадських організацій законодавством та рішенням органів управління Федерації.
Порядок надання допомоги, використання внесків та добровільних пожертвувань визначаються Виконавчим комітетом Федерації згідно з чинним законодавством України.
Члени Федерації зобов’язані:
виконувати вимоги Статуту та інших документів Федерації;
організаційно підтримувати діяльність Федерації згідно з рішеннями, що приймаються Конференціями та Виконавчим комітетом, брати активну участь у діяльності Федерації;
матеріально підтримувати діяльність Федерації згідно рішень, що приймаються органами управління Федерації;
утримуватися від дій, що можуть завдавати шкоду інтересам Федерації;
Виключення із членів здійснюється за рішенням Виконавчого комітету у випадках:
за власним бажанням члена;
систематичного порушення положень Статуту;
порушення професійної етики;
несплати членських внесків на протязі року.

МАЙНО ТА КОШТИ ФЕДЕРАЦІЇ
Майно Федерації становлять основні та оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Федерації.
Майно Федерації, що належить йому на праві власності, утворюється за рахунок:
добровільних та благодійних внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій;
коштів та іншого майна, переданого йому членами Федерації на добровільних засадах;
відрахувань від прибутку підприємств та організацій, які створені Федерацією;
майна, придбаного за рахунок власних коштів Федерації чи на підставах, не заборонених законом;
пасивних доходів в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
інших надходжень від державних та громадських організацій та державних соціальних фондів, підприємств, українських та іноземних громадян та юридичних осіб, не заборонених чинним законодавством;
Внески до Федерації можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, виконанням робіт та послуг та в інший спосіб, не заборонений законодавством України;
Федерація має право одержувати кредити, позики, гранти від українських та іноземних юридичних осіб згідно з чинним законодавством.
Кошти Федерації знаходяться у його повному розпорядженні та використовуються для виконання його статутних завдань, на благодійні цілі та на утримання штатного апарату.
Порядок надання допомоги, використання внесків та добровільних пожертвувань, інших коштів Федерації визначаються Виконавчим комітетом згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ФЕДЕРАЦІЇ

Органами управління та контролю Федерації є:
Конференція Федерації
Виконавчий комітет Федерації
Ревізійна комісія
Посадовими особами Федерaції є:
Президент
Віце-Президенти
Конференція Федерації
Вищим керівним органом Федерації є Конференція.
Конференція скликається Виконавчим комітетом Федерації не менш як один раз на рік. Позачергова Конференція скликається Президентом Федерації, Ревізійною комісією або на вимогу більшості членів Федерації.
До компетенції Конференції Федерації належить вирішення таких питань:
прийняття програми діяльності Федерації;
внесення змін і доповнень до Статуту Федерації;
обрання та відкликання Виконавчого комітету та Ревізійної комісії Федерації, затвердження Положень про вказані органи;
обрання та відкликання Президента Федерації та Віце-Президентів;
заслуховування та затвердження звітів про діяльність Виконавчого комітету та Ревізійної комісії Федерації;
прийняття рішення про припинення діяльності Федерації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Конференція правомочна приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Конференції присутні більш, як половина обраних делегатів від членів Федерації, усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів Федерації. Рішення Конференції є обов’язковим для всіх членів та органів Федерації.

Виконавчий комітет Федерації
Керівним органом Федерації, що діє в період між Конференціями, є Виконавчий комітет Федерації.
Виконавчий комітет Федерації обирається із складу членів Федерації строком на 4 роки і очолюється Президентом Федерації.
До складу Виконавчого комітету Федерації входять сім осіб: за посадою Президент, віце-президенти, та персонально обрані члени Федерації.
Виконавчий комітет скликається Президентом Федерації не менш як один раз на шість місяців.
Засідання Виконавчого комітету вважаються правомочними, якщо на них присутні більш половини його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Виконавчого комітету. За умови рівності голосів, голос Президента Федерації є вирішальним.
Виконавчий комітет Федерації:
визначає основні напрямки діяльності Федерації, співробітництва з іншими установами та організаціями;
скликає чергові та позачергові Конференції Федерації та встановлює норми представництва делегатів або членів с правом голосу, та порядок їх делегування;
організує облік членів Федерації;
готує та затверджує внутрішні документи, положення що регламентують діяльність Федерації, проект програми діяльності Федерації;
реалізує у встановленому законом порядку право власності на майно Федерації;
затверджує кошторис Федерації;
приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств та організацій Федерації та затверджує їх Статути;
створює громадські підрозділи за напрямками діяльності Федерації відповідно до статутних завдань Федерації, затверджує Положення про громадські підрозділи і призначає їх співробітників;
затверджує зразки печатки, символіки та іншої атрибутики Федерації;
вирішує інші питання, крім тих, що відносяться до компетенції Конференції.
Члени Виконавчого комітету здійснюють свою діяльність на громадських засадах. За виконання окремих важливих завдань та доручень члени Виконавчого комітету можуть отримувати винагороду, розмір якої визначається Конференцією або Виконавчим комітетом.

Президент

Президент обирається із числа членів Федерації строком на 4 роки та очолює Виконавчий комітет Федерації.
Президент Федерації:
організовує роботу Виконавчого комітету та головує на його засіданнях;
організовує проведення та головує на Конференціях Федерації;
представляє Федерацію у стосунках з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами, органами влади та місцевого самоврядування;
вносить на розгляд Конференцій проект Програми діяльності Федерації;
вносить пропозиції до будь-яких документів, що регламентують діяльність Федерації;
виконує інші функції, які покладені на нього рішенням Конференції Федерації, здійснює керівництво поточною діяльністю;
забезпечує виконання поточних та перспективних планів, програм діяльності Федерації, рішень Конференцій, Виконавчого комітету;
представляє без доручення Федерацію у відносинах з вітчизняними та закордонними установами та організаціями, громадянам України, інших держав, державними установами;
виносить питання на розгляд Конференцій та Виконавчого комітету Федерації;
укладає від імені Федерації будь-які угоди та договори;
розпоряджається коштами Федерації, має право першого підпису фінансових документів;
відкриває та закриває рахунки в установах банків;
здійснює управління майном Федерації з урахуванням обмежень, що можуть бути встановлені Виконавчим комітетом Федерації;
затверджує штатний розклад Федерації;
приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Федерації, а також укладає контракти з фахівцями з метою вирішення питань пов’язаних з діяльністю Федерації;
виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства, а також надані йому рішенням Конференцій та Виконавчого комітету Федерації.

Віце-Президенти
Віце-президенти обираються із числа членів Федерації строком на 4 роки та входять у склад Виконавчого комітету Федерації.
Віце-президенти Федерації:
здійснюють організацію роботи Федерації за напрямками її діяльності відповідно до рішень Конференції, доручень Президента;
виконують доручення Президента Федерації;
на час відсутності Президента Федерації та за його дорученням реалізують повноваження Президента.

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Федерації здійснює Ревізійна комісія, що складається з трьох осіб. Ревізійна комісія обирається та переобирається на Конференції Федерації із числа членів Федерації строком на 4 роки.
Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки Конференції Федерації.
Ревізійна комісія має право у необхідних випадках залучати до роботи незалежних експертів та спеціалістів.
До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Федерації, а також інші питання, що пов’язані із контролем за фінансово-господарською діяльністю Федерації.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
Припинення діяльності Федерації може бути здійснене шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Конференції Федерації. У разі реорганізації Федерації права по управлінню коштами та майном переходять до його правонаступників.
Ліквідація Федерації здійснюється:
за рішенням Конференції Федерації, якщо за нього проголосувало 3/4 присутніх;
за рішенням суду у випадках, передбачених законом.
У разі ліквідації Федерації утворюється ліквідаційна комісія. У разі ліквідації Федерації за рішенням суду або господарського суду ліквідаційна комісія призначається цими органами.
Кошти та інше майно Федерації, що ліквідується не може розподілятися між його членами і передаються іншій неприбутковій організації, або в доход держави.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
Зміни та доповнення до Статуту Федерації вносяться за рішенням Конференції Федерації, якщо за нього проголосувало 3\4 присутніх членів і потребують державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
Зміни і доповнення до статут набирають чинності з моменту їх державної реєстрації і є невід’ємною частиною цього Статуту.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення цього Статуту вступають в силу з моменту його державної реєстрації.
Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
При виникненні розбіжностей положень Статуту та вимог законодавства України діє останнє.